​Ymddiriedolaeth Addysg Dr Daniel Williams

Ymddiriedolaeth Addysg Dr Daniel Williams (Rhif Elusen gofrestredig 525756)

Sefydlwyd Ymddiriedolaeth Addysg Dr Williams ar ôl i’r ysgol gau a gwerthu’r eiddo. Mae naw ymddiriedolwr a phedwar ohonynt yn cyfarfod yn fisol i ymateb i geisiadau am gymhorthdal. Dyfernir y cymhorthdal i hyrwyddo addysg pobl ifanc dan 25 oed.

Wrth ddyfarnu’r cymhorthdal rhoddir blaenoriaeth i:

  • Gynddisgyblion DWS [erbyn hyn ystyrir wyrion cynddisgyblion!]
  • Pobl sy’n byw, neu sydd â rhiant neu rieni yn byw yn yr hen Sir Feirionnydd

Rhoddir y cymhorthdal ar gyfer prynu llyfrau, offerynnau cerdd, cyfrifiaduron, teithio, astudio cerddoriaeth a chelfyddydau eraill a.y.b. Wrth ystyried ceisiadau, mae’r ymddiriedolwyr yn cadw at ganllawiau sefydlog ynglŷn â chymwysterau ac amodau.

Dylid anfon ceisiadau am gymhorthdal at Glerc yr Ymddiriedolwyr -Mr Dwyryd Williams